Innovasjon gjennom strategisk partnerskap

Innovasjon gjennom strategisk partnerskap

Stadig flere næringslivsaktører og bistandsorganisasjoner samarbeider for å skape varig endring. Det er en kjent sak at om vi skal oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030 er samarbeid på tvers av sektorer nødvendig. Det er slik vi skaper suksess. Men begrepet bærekraftsmål kan fort bli ullent. Hvordan foregår slike samarbeid? Og hvilken verdi kan dette ha for norske bedrifter?

Plan International og Accenture har samarbeidet i en årrekke om utviklingsprosjekter. I partnerskapet har de greid å kombinere Accentures kjernekompetanse med Plans lokale ekspertise og over 80 års erfaring for å skape en bedre fremtid for barn og unge i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

-FNs bærekraftsmål favner bredt, ergo må innsatsen gjenspeile dette. For å oppnå dette må vi samarbeide med lokalsamfunn, myndigheter, andre organisasjoner og næringsliv. Vår strategi er å jobbe sammen med lokalsamfunn og spesielt jenter, slik at de får ta del i utviklingen. Når jenter får mulighet til skolegang, kompetanseheving, yrkesrettet opplæring og arbeidsmarked, vil de skape utvikling for familien, landsbyen og landet. Vi mener at en slik helhetlig tilnærming hvor mange aktører sammen driver fram denne utviklingen – må til for å oppnå en langsiktig og bærekraftig utvikling. Bærekraftsmål nr. 5 (likestilling mellom kjønnene), mål nr. 8 (om anstendig arbeid og økonomisk vekst) og mål nr. 17 om samarbeid, har et ekstra fokus for oss, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Om bærekraft

-Hva er bærekraft og hvordan skal man få det til?

-Det handler om varig endring, eller varig forbedring. Det handler om klima og miljø, økonomi og sosiale forhold og sammenhengen mellom disse. Det er bred enighet om at samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og organisasjoner er en viktig nøkkel hvis vi skal klare å skape resultater.

-Men hvordan skal dette gjøres i praksis? Hvilket ansvar har egentlig næringslivet – eller hvordan kan næringslivet investere for å skape økt verdi både for bedriften og samfunnet?
-Det er ikke noe enkelt svar på dette, men samarbeid med næringslivet de siste årene har vist at det går an. Det er uante muligheter som oppstår når de to verdenene, business og bistand, kombineres. Sammen skapes nye arenaer for utvikling, innovasjon og effektivisering.

Strategisk partnerskap

-Dere snakker om et «strategisk partnerskap» for å nå bærekraftsmålene. Kan du fortelle litt om det?
-Strategisk partner betyr å jobbe sammen for å oppnå resultater som både gagner selskapets eiere OG det samfunnet selskapet operer i. Langsiktig samarbeid som består av mer enn bare pengestøtte eller filantropi. Begge parter tar del i utviklingen som igjen tilfører begge parter økt verdi. Vi snakker om «creating shared value» ved å investere i initiativ som skaper vekst både for samfunnet og selskapet. Accenture er et eksempel på «shared value», sier Partapuoli.
-Accenture samarbeider med blant andre Plan på bakgrunn av selskapets visjon om å gjøre verden til et bedre sted å leve og jobbe i. I dette partnerskapet handler det om å utvikle og løfte frem talenter til arbeidslivet. Sammen har vi en felles målsetning om 100.000 i arbeid i Afrika sør for Sahara innen 2030, forteller Øyvind Ofstad, Nordic Sustainability Lead i Accenture
-Hva slags verdi har dette partnerskapet for Accenture?
-Som et globalt selskap er vi opptatt av at verden og ulike markeder utvikler seg i en bærekraftig retning. Dette er en forutsetning for langsiktig vekst. Vår interesse i samarbeidet med Plan er mangfoldig. På den ene siden vet vi at Afrika er et vekstmarked og det å bidra positivt i kontinentets utvikling er i vår egeninteresse. Vi er med på å utvikle talenter som kan inngå i både våre kunders og vår egen forretning på sikt. På den andre siden har samarbeidet en rekke umiddelbare fordeler. Det er ingen tvil om at det å bidra til større globale utfordringer er noe mange av våre talenter er svært opptatt av og vi ønsker å gi dem unike muligheter. Ettersom vi har teknologi, kompetanse og erfaring som er etterspurt kan vi bidra med dette. Samarbeidet utvikler og motiverer våre ansatte, utvider vårt nettverk lokalt og globalt, gir gode eksempler til de vi ønsker å rekruttere, og det skapes også nye forretningsidéer når vi utfordres av andre aktører enn det vi er vant med. Det er helhetsbildet her som er det vesentlige for oss, forteller Ofstad.
Accenture og Plan International har samarbeidet om både lokale og globale prosjekter siden 2010. Ved å kombinere Accentures kjernekompetanse og ressurser med Plans lokale tilstedeværelse og erfaring i over 90 000 lokalsamfunn verden over, har det strategiske partnerskapet hatt fokus på å implementere bærekraftige og skalerbare løsninger for å redusere ungdomsledighet verden over.

Et av programmene er A Working Future. Internasjonale og lokale aktører samarbeider på tvers av sektorer for å gjøre ungdom i stand til å skaffe seg en jobb eller starte egne forretninger. Sammen har dette prosjektet til nå fått 12000 unge i arbeid i Uganda. Gjennom pilotprogrammet i Uganda har Accenture bidratt til å utvikle programmet sammen med Plan og lokalt næringsliv. Dette har vært svært vellykket og programmet er derfor nå oppskalert til nye områder, nå først i Tanzania.

Øyvind Ofstad i Accenture forteller også om hvordan ny teknologi er en vesentlig del av samarbeidet. Accentures nisje er å anvende kjernekompetanse innen teknologi og innovasjon med sine partnere slik at de kan levere bedre tjenester til de som trenger det mest. Et eksempel er YES!, et digitalt økosystem for kvalitet og effektivitet i yrkesrettet opplæring for de mest marginaliserte. Det omfatter tre komponenter; et digitalt læringsakademi, en plattform som styrker samhandling og læring mellom de ansatte i Plan og deres samarbeidspartnere, og et digitalt monitorering- og evalueringsverktøy. Til sammen skal dette bidra til økt kvalitet, effektivitet og resultater i alle ledd. Vi ser frem til å utvikle dette videre. Det er et verktøy som gjør det mulig å følge hver enkelt ungdom som får opplæring gjennom A Working Future. Ved hjelp av YES! vil det være mulig å tilpasse opplæringsløpet for hver enkelt ungdom og gjøre nødvendige justeringer underveis. I tillegg er plattformen et verktøy for å måle effekten av det arbeidet vi gjør i A Working Future.

En annen løsning som har kommet som et resultat av en innovasjonsprosess med Accenture og Plan er TESSA, en Facebook-basert chatbot for ungdom. Den skal hjelpe unge arbeidsledige i jobb. Den identifiserer ferdigheter, talenter og egenskaper som igjen matches med opplæring og jobbmuligheter. Tilgjengelighet for opplæring og sysselsettingsmuligheter forbedres og ungdommene blir gitt tilgang til tidligere uoppnåelige økonomiske muligheter.

TESSA, A Working Future og YES! er bare noen eksempler på hva slags kraft som ligger i partnerskap og samarbeid mellom næringsliv og organisasjoner. Vi oppfordrer norsk næringsliv til å se nærmere på hvilke fordeler strategisk partnerskap gir og hvordan dette er med på å oppfylle bærekraftsmålene. Plan og Accenture vil ha flere partnere med på laget for å finne innovative løsninger slik at vi kan få flere ungdommer i arbeid!